Vedtekter NPMF

NPMF vedtekter. Sist revidert 25.4.2007

VEDTEKTER for NORSK PUSS– OG MØRTELFORENING
Organisasjonsnummer 990 970 971

§ 1 Navn
Foreningens navn er NORSK PUSS– OG MØRTELFORENING, forkortet NPMF.


§ 2 Formål
Foreningens formål er å arbeide for mørtelbransjens fremme og herunder ivareta medlemmenes felles interesser. Foreningen skal ikke utøve ervervs-messig virksomhet.


§ 3 Medlemskap
Som medlemmer kan etter søknad opptas bedrifter som kommersielt fremstiller og/eller distribuerer i Norge

1) pussmørtel, herunder slemmeprodukter
2) murmørtel
3) tørrbetong
4) systemer for puss på isolasjon/plate
5) spesialmørtel (betongreparasjonsmørtel, ekspansjonsmørtel og gysemørtel)
6) råvarer til mørtel
7) Ferdigblandende overflateprodukter til murverk

Foreningens styre avgjør hvilke bedrifter som kan opptas som medlemmer. Generalforsamlingen skal forelegges styrets vedtak til formell godkjenning.
Medlemmer som har flere produksjonsenheter som egne juridisk selvstendige selskaper, skal innrapportere volum for alle produksjonsenhetene.
Foreningens medlemmer må produsere/levere mørtelkvaliteter iht. gjeldende forskrifter og standarder.

§ 4 Styret
Foreningen ledes av et styre på tre medlemmer som velges av og blant foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Samtidig velges et varamedlem til styret. Styret skal bestå av representanter fra bedrifter uten eiertilknytning til hverandre.

Leder, 2 styremedlemmer og varamedlem velges for to år med mulighet for gjenvalg.
Leder og et styremedlem velges samtidig. Det andre styremedlemmet og varamedlem velges i mellomliggende år.
Styret skal utføre de funksjoner som det i foreningens vedtekter og arbeidsprogram legges opp til.
Styret holder møte når leder eller ett styremedlem ber om dette. Styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmene (3) er til stede.

Foreningen skal ha et sekretariat som står for den daglige driften av foreningen. Sekretariats-funksjonen kan ivaretas av eksternt firma og velges for 2 år av gangen. Oppsigelse gis med 3 måneders varsel gjeldende fra 1.4 gjeldende år. Generalforsamlingen velger sekretariat mens styret gir retningslinjer til hvordan sekretariatfunksjonen skal utøves, utferdiger instrukser, inngår de nødvendige avtaler m.m. NPMF vedtekter. Sist revidert 25.4.2007 Side 2 av 2

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes en gang om året innen utgangen av mars måned. Innkallelsen skjer skriftlig og med minst 4 ukers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret eller minst 1/5 av medlemmene krever det.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 50 % av stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig skal den innen 14 dager innkalles på nytt, og hvor den da blir beslutningsdyktig når minst 30 % av medlemmene er tilstede. Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan avgi stemme for et annet når det foreligger en skriftlig fullmakt.
Et medlem som har flere enn én (1) produksjonsenhet kan ikke ha mer enn ett medlemskap.
Beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall.
Det skal føres referat fra generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal signeres av styrets leder samt av to av de møtende representanter.

På ordinær generalforsamling skal behandles:

1) Styrets beretning om foreningens aktivitet siste år.
2) Revidert resultatregnskap med årsoppgjørs-disposisjoner.
3) Gjennomgåelse av budsjettplan og fastsettelse av kontingent og grunnlaget for denne.
4) Valg av leder, styremedlemmer, varamedlem og valgkomité.
5) Valg av medlemmer til andre komiteer og utvalg.
6) Valg av ekstern revisor.
7) Eventuelle saker som er innkommet til styrets leder senest 14 dager før generalforsamlingen, og som det senest 7 dager før dens avholdelse er sendt melding til medlemmene om.

§ 6 Regnskap og økonomi
Foreningen skal ha et eget regnskap. Foreningen skal ha en driftskonto som disponeres av styrets leder, eller annen person som styret utpeker. Styret tildeler prokura.
Foreningens utgifter dekkes av kontingent og tilskudd fra medlemmene.

§ 7 Utmeldelse
Medlemskap kan sies opp med minst tre måneders skriftlig varsel for opphør ved utgangen av året. Medlemmer som melder seg ut har ingen krav på tilbakebetaling av medlemskontingent.

§ 8 Eksklusjon
Styret kan beslutte å stryke medlemmer som ikke innen 3 måneder etter forfall har betalt skyldig kontingent.
Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall beslutte å ekskludere et medlem som handler i strid med foreningens vedtekter.
Meddelelse om overnevnte beslutninger skal gis i rekommandert brev og medlemmet gis 14 dagers frist til å ordne opp i forholdene.

§ 9 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan kun skje hvis det på generalforsamling treffes beslutning om dette med minst 2/3 flertall.

§ 10 Oppløsning
Foreningen kan oppløses hvis det på to general-forsamlinger treffes beslutning om dette med minst 2/3 flertall, hvorav en ekstraordinær og en ordinær. Oppløsning skal da skje innen kommende kalenderår.
Generalforsamlingen avgjør med simpelt flertall hvordan evt. aktiva skal fordeles.

NPMF vetekter 2007
Attachments:
Download this file (NPMF_vedtekter2007_pdf__2__pdf(1).pdf)Vedtekter 2007[ ]23 kB